ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมูํที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ 043-789332 โทรสาร 043-789332
E-mail : srisukpittayakom@gmail.com
Website : http:sites.google.site/srisukpit และ srisukpit.ac.th
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 โรงเรียนมีเนื้อที่ 25 ไร่ 0 ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกันทรวิชัย เมื่อปีพ.ศ. 2536 โดยมีนายเกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู้ดูแลสาขา
พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีสุขพิทยาคมเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองแคน จำนวน 25 ไร่เป็นที่ตั้งโดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2541 ได้แต่งตั้ง นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นครูใหญํ
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณกํอสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง (6 ห้องเรียน) และห้องน้ำ ห้องส้วมจำนวน 1 หลัง (แบบ 6 ที่/27) มีครูประจำการ จำนวน 9 คน นักเรียน ม.1-ม.3 จำนวน 98 คน และเปิดรับนักเรียน ม.4 จำนวน 47 คน รวมนักเรียน 145 คน
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนาม ประปา ไฟฟ้า มีครูประจำการ จำนวน 10 คน เปิดตั้งแต่ ระดับ ม.1-ม.5 จำนวนนักเรียน 375 คน
พ.ศ. 2544 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนถาวรแบบ 216ล/41 (หลังคาทรงไทย)
จ านวน 1 หลัง บ๎านพักผู๎บริหารแบบ 207 จ านวน 1 หลัง บ๎านพักครูแบบ 203 จ านวน 2 หลัง บ๎านพัก
ภารโรง จ านวน 1 หลัง และห๎องน้ าห๎องส๎วมแบบ 6ที่/27 จ านวน 1 หลัง เปิดตั้งแตํระดับ ม.1-ม.6 มี
นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร
พ.ศ. 2546 มีนายเกริกชัย ธีรภัคสิริ นายจินดา แสนจักร เป็นผู๎บริหาร และนาย ปราการ ไชยรส รักษา
ราชการแทนผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มีครูประจ าการจ านวน 20 คนนักเรียน 255 คน 9 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2547 นายปราการ ไชยรส รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มีครูประจ าการ
จำนวน 20 คน นักเรียน 245 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2548 นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ า การสายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการ
สอน 15 คนรวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน นักเรียน 230 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2549 นาย เกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ าการ สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการ
สอน 15รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน นักเรียน 234 คน 7 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2552 นาย เกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ าการ สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการ
สอน 17 รวมทั้งสิ้นจ านวน 19 คน นัก เรียน 249 คน ห๎องเรียน 7 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2553 นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ าการ สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการ
สอน 13 รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 4 คน นักเรียน 254 คน ห๎องเรียน 9 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2554 นาย เกริกชัย ธีรภัคสิริ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ าการ สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการ
สอน 13 รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 3 คน นักเรียน 256 คน ห๎องเรียน 11 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2554 นายปราการ ไชยรส รักษาการแทนผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
พ.ศ. 2555 นายสุริยา แสนจันทร์ เป็นผู๎บริหาร มีครูประจ าการ สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการสอน 14 คน ครูผู๎ชํวย 3 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน นักเรียน 233 คน ห๎องเรียน
8 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2556 นายสุริยา แสนจันทร์ เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการสอน 14 คน
ครูผู๎ชํวย 2 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน นักเรียน 257 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2557 นายสุริยงค์ วงษ์บุตร เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน สายปฏิบัติการสอน 14 คน
ครูผู๎ชํวย 2 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน นักเรียน 259 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2558 นายสุริยงค์ วงษ์บุตร เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน รูประจ าการ สายบริหาร 2 คน
สายปฏิบัติการสอน 16 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 18 คน ครูผู๎ชํวย จ านวน 1 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 3 คน นักเรียน
จ านวน 270 คน ห๎องเรียน 9 ห๎องเรียน จัดแผนการเรียน 2-2-2/1-1-1
พ.ศ. 2559 นายสุริยงค์ วงษ์บุตร เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 1 คน ครูประจ าการ สายปฏิบัติการสอน
16 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน ครูผู๎ชํวย จ านวน 1 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 3 คน นักเรียน จ านวน 262 คน
ห๎องเรียน 9 ห๎องเรียน จัดแผนการเรียน 2-2-2/1-1-1
พ.ศ. 2560 นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน ครูประจ าการ สายปฏิบัติการสอน
13 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน 171 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
ห๎องเรียน จัดแผนการเรียน 1-2
พ.ศ. 2561 นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน ครูประจ าการ สายปฏิบัติการสอน
13 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน 155 คน ห๎องเรียน 8 ห๎องเรียน
ห๎องเรียน จัดแผนการเรียน 1-2-2/1-1-1
พ.ศ. 2562 นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์ เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน ครูประจ าการ สายปฏิบัติการสอน
15 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน 149 คน ห๎องเรียน 7 ห๎องเรียน
จัดแผนการเรียน 1-2-2/1-1-1
พ.ศ. 2563 นางราตรี ฉวีวงค์ เป็นผู๎บริหาร สายบริหาร 2 คน ครูประจ าการ สายปฏิบัติการสอน
15 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน ผู๎ชํวยครู จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน 139 คน ห๎องเรียน 7 ห๎องเรียน
จัดแผนการเรียน 1-2-2/1-1-1