โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

Srisukpittayakhom School

ผู้บริหาร

นางราตรี ฉวีวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

บริหารงานวิชาการ

นายกมล โมกขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

คลิ๊ก

บริหารงบประมาณ

นางสาวกรรณิกา สร้อยบุดดา

หัวหน้ากลุ่มงาน

คลิ๊ก

บริหารงานบุคคล

นางรจนา สายรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงาน

คลิ๊ก

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุกัญญา โตชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงาน

คลิ๊ก

บริหารกิจการนักเรียน

นายสิริ หิรัญบริรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

คลิ๊ก

เว็บไซต์สำรอง srisukpittayakhom

Click

งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

Click Me! Look at Me!